W związku z tym, że w ciągu ostatnich dwóch dni pojawiły się dwa oświadczenia dotyczące spraw związanych ze spółką akcyjną publikujemy je oba teraz. Pierwsze chronologicznie (02.12.2014 r.) pojawiło się to od „Wielkiej Polonii”, więc od niego zaczynamy:

Oświadczenie Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Wielka Polonia” 03.12.2014

Wielka Polonia

Wielka Polonia

W dniu 2 grudnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Wielka Polonia”, na którym przyjęto stanowisko wobec propozycji objęcia akcji spółki Polonia Warszawa SA tj. 3 akcji serii B przez Wielką Polonię i 97 akcji serii B przez osoby przez nią wskazane.

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Wielka Polonia” podjęło decyzję o nieobejmowaniu 3 akcji oraz nierekomendowaniu swoim członkom zakupu akcji indywidualnie. Decyzja nie była jednomyślna. Jednocześnie Walne Zebranie zobowiązało Zarząd do publicznego uzasadnienia podjętych ustaleń.

Uzasadnienie

Zarząd Wielkiej Polonii nie przedstawił uczestnikom Walnego Zebrania swojej rekomendacji co do decyzji, ograniczając się do przedstawienia faktów.

Stowarzyszenie „Wielka Polonia” od początku odbudowy sekcji piłkarskiej Polonii Warszawa bierze czynny udział w pracach środowiska. Zebrane przez nas fundusze oraz dokonany wkład w postaci pracy wolontariuszy stawia nas na czele organizacji wspierających klub. Wpłaty pieniężne przekazane przez Stowarzyszenie Wielka Polonia przewyższają wpłaty od jakiegokolwiek sponsora biznesowego.

W minionym sezonie piłkarskim nastąpiła rozbieżność w środowisku polonijnym co do dalszego modelu odbudowy klubu. W zaistniałych okolicznościach, do mediacji między stronami włączył się Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Wojciech Bartelski. Owocem ustaleń poczynionych w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście była wyrażona przez Stowarzyszenie „Wielka Polonia” oraz SKSPW wola dalszej współpracy w oparciu o spółkę akcyjną, która na równi reprezentować będzie obie strony. Taką Spółkę wcześniej założyło już Stowarzyszenie SKSPW. W trybie prac wspólnych, w okresie od września do października, ustalono wspólną treść statutu oraz uchwały o podwyższeniu kapitału skierowanym do środowiska Wielkiej Polonii.

Treść dokumentów została uzgodniona dnia 2 października br. w obecności honorowego prezesa Polonii pana Jerzego Piekarzewskiego, członków Zarządu SKSPW pp. Stanisława Michrowskiego i Grzegorza Popielarza, członków Zarządu Stowarzyszenia „Wielka Polonia” pp. Domana Nowakowskiego, Marcina Wierzbickiego i Krzysztofa Górniaka oraz członków Zarządu Spółki Akcyjnej pp. Jerzego Engela i Andrzeja Boguckiego.

Naczelnym ustaleniem było wprowadzenie zasady równowagi sił. Do Stowarzyszenia „Wielka Polonia” miało być skierowane symetryczne 100 akcji, z czego 3 bezpośrednio do Stowarzyszenia a 97 do osób przez nie wskazanych. Ponadto w Radzie Nadzorczej oba Stowarzyszenia miało reprezentować po trzech reprezentantów na mocy uprawnień osobistych. Dalsze decyzje co do rozwoju Spółki i emisji akcji do inwestorów zewnętrznych miały być podejmowane na zasadzie kompromisu między stronami.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wkład stron w dzieło odbudowy klubu jest niewspółmierny i Stowarzyszenie „Wielka Polonia” akceptując równy podział sił w spółce wykazało się daleko idącą wolą współpracy.

W następstwie poczynionych ustaleń i na mocy udzielonego również na spotkaniu 2 października br. pełnomocnictwa prezes Stowarzyszenia „Wielka Polonia” Doman Nowakowski w przeciągu doby zebrał chętnych akcjonariuszy na objęcie całości przewidzianego dla „Wielkiej Polonii” pakietu. Jednocześnie wyraziliśmy gotowość do obejmowania dalszych akcji w kolejnych emisjach.

Ku naszemu rozczarowaniu Walne Zebranie Spółki Akcyjnej Polonia Warszawa nie dotrzymało ustaleń przyjmując zupełnie inne dokumenty niż te wypracowane drogą wielotygodniowych negocjacji. Przegłosowano awansem emisję kolejnej serii 2000 akcji do inwestora zewnętrznego. Zakłócono też równowagę sił w emisji B zapisując w uchwale dodatkową emisję o symetrycznych uprawnieniach do posiadanych przez SKSPW i Stowarzyszenie „Wielka Polonia” na rzecz podmiotu, który nie brał żadnego udziału ani w pracach nad odbudową klubu, ani w pracach na rzecz Spółki. Tym podmiotem jest Stowarzyszenie K6, które na mocy wcześniejszych, wspólnych decyzji środowiska kibiców realizowało inne niż „Wielka Polonia”, nie związane z rozbudowaną funkcją społecznościową działania. W naszej ocenie nieaktywne od dwóch lat a przebudowane teraz w pilnym trybie Stowarzyszenie K6, ma być tworem zależnym od decyzji osób już działających w Spółce.

Tym samym złamano całkowicie nie tylko poszczególne ustalenia, ale i całą filozofię osiągniętego kompromisu. Stowarzyszenie „Wielka Polonia” zgadza się, by część akcji emisji B skierowana została do innego Stowarzyszenia wskazanego przez SKSPW, w tym Stowarzyszenia K6, ale musi to się odbywać z zachowaniem symetrii. Czyli tyle samo akcji powinno móc dodatkowo objąć Stowarzyszenie „Wielka Polonia” lub ewentualnie osoby fizyczne, czy też inne Stowarzyszenia przez Stowarzyszenie „Wielka Polonia” wskazane. Podobnie prawa osobiste Stowarzyszeń do mianowania członków Rady Nadzorczej powinny zachować prawa symetrii, czyli SKSPW i Stowarzyszenie „Wielka Polonia” powinny mieć po równej 3 osobowej reprezentacji. Włączenie Stowarzyszenia „K6” może nastąpić w trybie zrezygnowania przez SKSPW z części swoich głosów.

Podkreślamy, że wszelkie tego typu propozycje miały być przedkładane w ciągu trzech miesięcy wspólnych prac nad statutem. Podobnie emisja akcji do inwestora zewnętrznego, jej data oraz wielkość miała być owocem wspólnych ustaleń w Spółce, gdy dokooptowani do niej zostaną reprezentanci Stowarzyszenia „Wielka Polonia”. Uczestnicy zebrania wyrażali szczególne rozczarowanie samym faktem powtarzającego się jednostronnego łamania wcześniej przyjętych ustaleń. Uznali, że jest to fakt bardzo źle rokujący dalszej współpracy wspólników, jeszcze bardziej niepokojący niż sama treść wprowadzonych zmian, które zawsze mogły być przedmiotem dalszych wyjaśnień i negocjacji.

W związku z wymienionymi wyżej powodami Walne Zebranie Stowarzyszenia „Wielka Polonia” podjęło decyzję o nieobejmowaniu 3 akcji do nas skierowanych i co za tym idzie 97 skierowanych do naszych członków. W obecnym kształcie Spółka Akcyjna Polonia Warszawa nie będzie reprezentatywna dla środowiska Polonii, a jego najaktywniejsze Stowarzyszenie byłoby marginalizowane. Wierzymy, że jeszcze nie jest za późno i że można powrócić do rozmów, jednak absolutnym warunkiem brzegowym jest przywrócenie równowagi w dokumentach statutowych Spółki.

W imieniu i na polecenie
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół
Czarnych Koszul „Wielka Polonia”
Zarząd Stowarzyszenia:
Doman Nowakowski,
Marek Makuch,
Krzysztof Górniak,
Marcin Wierzbicki,
Sebastian Kozielec,
Paweł Swianiewicz,
Franciszek Rapacki

A teraz odpowiedź jaką dziś zamieściło Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa:

Polonia WarszawaDrodzy Poloniści,
Nasz klub stara się wydobyć z największej zapaści w swojej historii. Nie ukrywamy, że nasze środowisko kibicowskie jest tak małe, a środki jakimi dysponujemy wspólnie są tak niewielkie, że potrzebne jest stałe wsparcie każdego z Was, komu na sercu leży dobro i odrodzenie klubu, jak również konieczne jest wyjście poza nasze środowisko Polonistów w poszukiwaniu inwestorów i sponsorów, bo inaczej nie przetrwamy. Żadne ze Stowarzyszeń działających na Konwiktorskiej nie było i nie jest w stanie utrzymać zespołu seniorów oraz akademii piłkarskiej. Dzięki determinacji honorowego Prezesa Polonii Jerzego Piekarzewskiego oraz MKS Polonia Warszawa możemy cieszyć się zespołem seniorów grającym obecnie w III lidze. Ale sygnały płynące z MKS Polonia Warszawa są jednoznaczne i wiemy, że ten podmiot nie jest w stanie dalej utrzymywać drużyny.

W tej sytuacji zwróciliśmy się do Pana Jerzego Engela z prośbą o pomoc i stworzenie koncepcji uratowania naszego klubu. Pierwszym warunkiem jaki postawił przed naszym środowiskiem Pan Jerzy Engel, była konieczność zjednoczenia się i ujednolicenia naszych działań. Odrzucenia wszelkich animozji, jakie dzieliły poszczególne Stowarzyszenia i pójście pod jednym, wspólnym sztandarem Spółki Polonia Warszawa SA.

Spółka Akcyjna Polonia Warszawa została założona, a jej Statut tak skonstruowany, że każde ze Stowarzyszeń otrzymało takie same prawa, jest traktowane na równych zasadach i ma taką samą możliwość zakupu identycznej liczby akcji uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych przez członków każdego ze Stowarzyszeń.

Chęć zarządzania Spółką zgłosiły trzy stowarzyszenia istniejące na Konwiktorskiej: Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia” i Stowarzyszenie Kibiców Polonii Warszawa K6. Zgodnie z tym co proponował Pan Jerzy Engel, każde Stowarzyszenie otrzymało po trzy akcje oraz po 97 akcji uprzywilejowanych dla członków swojego Stowarzyszenia.

Po wykupieniu akcji uprzywilejowanych i po ukonstytuowaniu się nowej Rady Nadzorczej i Zarządu spółki Polonia Warszawa S.A. będzie wyemitowana kolejna emisja akcji w liczbie dwóch tysięcy, tym razem już nieuprzywilejowanych, które będzie mógł nabyć każdy kibic Polonii Warszawa. Ponadto każde ze Stowarzyszeń otrzymało możliwość umieszczenia w Radzie Nadzorczej Spółki takiej samej liczby swoich przedstawicieli a więc mieć jednakowy wpływ na przyszłą działalność spółki. I oto nagle okazuje się, że osoby mianujące się przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia” i twierdzące, że mają za sobą większość kibiców, nie zgadzają się na takie zapisy i nie podoba się im, że w spółce Polonia Warszawa S.A. znalazły się trzy Stowarzyszenia. Niestety sprawdza się czarny scenariusz jaki przewidywaliśmy w stosunku do kilku osób mianujących się reprezentantami środowiska. Od początku naszych spotkań, przewidywaliśmy, że po pierwsze osoby, które reprezentują Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia” nie będą w stanie wykupić akcji i będą szukały sposobu aby wycofać się ze spółki Polonia Warszawa S.A., a po drugie, że nie mają na celu w swoich działaniach dobra i przyszłości klubu, ale jedynie kombinują jak ustawić siebie w układach kibicowskich. Jak się okazało nie jesteśmy osamotnieni w tym przekonaniu, ale tak samo myśli wiele osób, które widząc co się dzieje odeszły od Stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia”, przeszły do Stowarzyszenia Kibiców Polonii Warszawa K6 i poprosiły aby wpisać ich na listę chętnych do zakupu akcji z listy Stowarzyszenia „K6”.

Nie mamy zamiaru nikogo obrażać czy piętnować – Jesteśmy Polonistami i szanujemy każdego kto się z tym klubem identyfikuje. Obojętnie czy myśli podobnie jak my, czy ma skrajnie różne od naszych poglądy, ale dobrze się stało dla całego środowiska, że wszystko wydało się szybko i teraz już wszyscy kibice mogą sami stwierdzić, kto działa na korzyść, a kto na niekorzyść naszego środowiska.

Mamy więc prosty apel do kolegów mianujących się szefami Stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia” – jeśli nie chcecie pomagać w odrodzeniu i odbudowie klubu i wycofujecie się oficjalnie ze wspólnej działalności, to zróbcie to z klasą i po prostu odejdźcie, a nie zajmujcie się przeszkadzaniem na różnych szczeblach, wysyłając nonsensowne listy i oświadczenia. Nie podburzajcie naszego niewielkiego środowiska informując nieprawdziwie media i kibiców oraz wprowadzając w błąd opinię publiczną.

Zaprosiliśmy Was do współpracy, bo tak zażyczył sobie Pan Jerzy Engel, zmienialiśmy zapisy w Statucie zgodnie z Waszymi propozycjami, ale są limity i granice, których przekraczać nie wolno. Macie jeszcze czas, aby wejść w struktury Spółki. Mimo wszystko dajemy Wam ostatnią możliwość udziału we wspólnym projekcie odbudowy piłkarskiej Polonii. Jeśli jednak nie potwierdzicie chęci współdziałania i nie zadeklarujecie wykupienia akcji zarezerwowanych dla Was w serii B do 14 grudnia 2014 roku, to z przykrością zawiadamiamy, że stracicie bezpowrotnie szansę na zakup akcji uprzywilejowanych oraz miejsca w strukturach zarządzania spółką Polonia Warszawa S.A.

Grzegorz Popielarz
Prezes Rady Nadzorczej
Spółki Polonia Warszawa S.A.
Źródło: Wielka Polonia / SKKSPW