Klub zwołuje 26 listopada 2020 r. nadzwyczajne walne zebranie akcjonariuszy

We czwartek, 26 listopada 2020 r., o godz. 14:00 odbędzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polonii Warszawa S.A. Według komunikatu zamieszczonego na oficjalnej stronie klubu będzie ono prowadzone wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line).

Klub wystosował także prośbę do nowych akcjonariuszów, którzy chcą wziąć udział w NWZA, o konieczności zgłoszenia Spółce chęci uczestnictwa w NWZA on-line w terminie do 18 listopada 2020 r., zgodnie z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej naszego klubu – tutaj.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLONIA WARSZAWA S.A.

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 4065 KSH oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) na dzień 26 listopada 2020 r., na godz. 14:00. NWZ odbędzie się w Warszawie przy al. Niepodległości 69, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 000 000,00 zł (czterech milionów złotych) przez emisję 8000 (ośmiu tysięcy) akcji imiennych serii L, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania ich do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4-9 wprowadzających upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz o upoważnienie Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 § 1 KSH.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dalszym istnieniu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 4065 KSH, udział w NWZ będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line), w przypadku zgłoszenia Spółce przez Akcjonariusza takiego zamiaru w terminie do 18.11.2020 r. Regulamin udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zamieści na stronie internetowej www.kspolonia.pl.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie oraz projektowane zmiany:

a) § 8 zdanie pierwsze, które obecnie brzmi:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.441.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), Kapitał zakładowy dzieli się na 8.882 (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje.”

otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.441.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 16.882 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje.”

b) do § 8 ust 1. dodany zostanie pkt 9) o następującej treści:

„8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii L, oznaczonych numerami od L0001 do L8000”

c) do § 9 dodane zostaną ustępy 4-9 o następującej treści:

„4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.330.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.661 (słownie: sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu jeden) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.

5. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia [•].

7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 4 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Subskrypcja akcji w ramach kapitału docelowego może zostać przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

9. O ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do:

a. ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji danej emisji,

b. pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru co do akcji danej emisji, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”

Źródło: własne / Polonia Warszawa S.A. / MSiG

Author: Kwikster

Barwy moro, ciemny kaptur, Kwik to dziwny bywa stwór, o swej Polonii marzy dzień i noc i w Gwiezdnych Wojen wierzy moc [wierszyk z czasów ogólniaka... niezmiennie na czasie ;)]

7 thoughts on “Klub zwołuje 26 listopada 2020 r. nadzwyczajne walne zebranie akcjonariuszy

  1. Podwyższenie kapitału może mieć różne cele. Najpewniej chodzi o dofinansowanie spółki, a jedna z możliwości jest właśnie emisja nowych akcji. Akcje będą w subskrybcji prywatnej, czyli raczej wiadomo do kogo trafia :). Może tez niekoniecznie chodzić o włożenie gotówki, tylko np. włożenie jakiegoś prawa/licencji albo rzeczy. Może tez chodzić o spłatę pożyczki udzielonej spółce nowymi akcjami. Może tez chodzić o rozwodnienie reszty akcji. Wiec opcji zwiększenia kapitału jest całkiem sporo. 🙂

 1. To jest proste. Spółka musi mieć środki na swoje funkcjonowanie – np. na wypłaty dla piłkarzy i swych pracowników, opłacanie Urzędu Miasta za wynajem stadionu, podatki, Zusy itp.
  Aby na to się znalazły pieniądze musi ktoś je do spółki wpłacić. Od pożyczki na rynku trzeba zapłacić horrendalne odsetki i jeszcze 1% od pożyczonej kwoty na PCC. Ale kto cokolwiek pożyczy, gdy brak jest zabezpieczenia.
  Stąd główny akcjonariusz wpłaca pieniądze do spółki poprzez podwyższenie kapitału spółki i objęcie tego kapitału poprzez nowe akcje.
  Tylko tyle.

 2. Mamy dzisiaj 109 urodziny, dobrze byłoby świętować 110 w 2 lidze a 113 (omen nomen) w extraklasie.
  Olo, dzięki za wyjaśnienie, podatki są tak pewne jak śmierć.
  4 mln zł to na ile nam starczy – ja myślałem że na dwa lata ale może byc różnie.

Dodaj komentarz