Poznaliśmy treść porozumienia zaproponowanego Spółce

Po porannym oświadczeniu głównych akcjonariuszy Spółki na stronie oficjalnej pojawiło się oświadczenie rady nadzorczej dotyczącej oferty Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa.

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza i Zarząd zapoznali się z projektem porozumienia o przejęcie w zarządzanie spółki Polonia Warszawa S.A. przez cztery stowarzyszenia, złożonym przez Pana Grzegorza Popielarza w dniu 12 listopada 2019 r. głównym akcjonariuszom: Pani Krystynie Bnińskiej-Jędrzejowicz i Panu Lucjanowi Siwczykowi. 

Głowni akcjonariusze oświadczyli, że są gotowi niezwłocznie przystąpić do negocjowania warunków porozumienia ze stowarzyszeniami. 

Zgodnie z oczekiwaniami władz Miasta Warszawy porozumienie powinno obejmować warunki dalszego finansowania Spółki, budżetu i planu finansowego oraz planu naprawczego Spółki. 

Spełnienie przez głównych akcjonariuszy warunków porozumienia wymagać będzie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki uchwałą zgromadzenia akcjonariuszy. Rada Nadzorcza ustaliła w tej sprawie wstępne stanowisko i wyraziła gotowość uczestniczenia specjalnej komisji Rady Nadzorczej w negocjacjach stron porozumienia. 

Rada Nadzorcza stwierdziła, że treść projektu porozumienia jest znana części środowiska Polonii Warszawa i w tej sytuacji nie ma powodu, żeby projekt porozumienia Pana Grzegorza Popielarza miał pozostać tajemnicą dla akcjonariuszy i całego środowiska.

Rada Nadzorcza postanowiła opublikować treść projektu porozumienia wraz z wnioskiem o jego uzupełnienie z dnia 13 listopada 2019 r. w przekonaniu, że leży to w interesie społecznym i przysłuży się osiągnięciu porozumienia przez strony, a także uzyskania dla niego poparcia całego środowiska Polonii Warszawa. 

Ujawnienie projektu Pana Grzegorza Popielarza nie wpłynie na zachowanie przez strony poufności przyszłych rokowań. Rada Nadzorcza chciałaby w nich uczestniczyć w sprawach zmiany Statutu na zaproszenie obydwu stron porozumienia.

Warszawa, 21 listopada 2019

Marek Czarnota
Przewodniczący Rady Nadzorczej Polonii Warszawa S.A.

***

W związku z upublicznieniem poniżej zamieszczamy tekst oferty SKSPW:

POROZUMIENIE
zawarte w Warszawie, w dniu …. 2019 r. pomiędzy:

 1. Krystyną Bnińską – Jędrzejowicz
 2. Lucjanem Siwczykiem
 3. Stowarzyszeniem Klubu Sportowego Polonia Warszawa
 4. Stowarzyszeniem Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia”
 5. Miejskim Klubem Sportowym „POLONIA” Warszawa
 6. Stowarzyszeniem Krzewienia Sportowego Patriotyzmu Niezwyciężeni

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

(A) Krystyna Bnińska – Jędrzejowicz oraz Lucjan Siwczyk są największymi akcjonariuszami Polonia Warszawa S.A. posiadając odpowiednio po … % oraz …% akcji – to jest łącznie … % wszystkich akcji

(B) Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia”, Miejski Klub Sportowy „Polonia Warszawa” oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu Niezwyciężeni zrzeszają i gromadzą w swoich szeregach kibiców i sympatyków Klubu Sportowego Polonia Warszawa;

(C) Strony są zdeterminowane, aby Polonia Warszawa S.A. i prowadzona przez nią drużyna piłkarska osiągała dobre wyniki finansowe i sportowe i w tym celu zawierają niniejsze porozumienie, dzięki któremu możliwe będzie bardziej sprawne i efektywne zarządzanie Spółką, oraz prowadzoną przez nią drużyną piłkarską, a także uregulowanie kwestii akademii piłkarskiej i potencjalnej zmiany struktury właścicielskiej Spółki, Strony postanowiły zawrzeć porozumienie o treści przedstawionej poniżej:

§1

Zarządzanie Spółką Polonia Warszawa S.A.

1. Krystyna Bnińska – Jędrzejowicz oraz Lucjan Siwczyk (dalej również: „Główni Akcjonariusze”) zobowiązują się do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas którego zostaną podjęte następujące decyzje:

a) Odwołany zostanie obecny Zarząd Polonia Warszawa S.A. (dalej również: „Spółka”),

b) W skład nowego Zarządu Spółki wejdą cztery osoby, które zostaną desygnowane przez Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia”, Miejski Klub Sportowy „Polonia Warszawa” oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu Niezwyciężeni – po jednej osobie z każdego z w/w podmiotów (dalej zwanych łącznie: „Środowisko Polonii”),

c) Główni Akcjonariusze zobowiązują się do nie powoływania w skład Zarządu Spółki osób innych niż wskazane w § 1 ust. 1 b Porozumienia,

d) Główni Akcjonariusze zobowiązują się nie odwoływać Zarządu Spółki powołanego zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym Porozumieniu przez 5 lat lub przez cały okres obowiązywania Porozumienia,

e) Jeżeli któryś z członków Zarządu Spółki powołany w sposób wskazany w § 1 ust. 1 b Porozumienia nie będzie mógł (niezależnie od powodów) sprawować dalej swojej funkcji, wówczas Główni Akcjonariusze zobowiązuję się powołać w jego miejsce nowego członka Zarządu wskazanego przez podmiot, który desygnował członka Zarządu, który ustąpił ze stanowiska,

f) W skład Rady Nadzorczej Spółki wejdzie po jednym przedstawicielu każdego z podmiotów wskazanych w § 1 ust. 1 b Porozumienia, i wobec tak powołanych członków Rady Nadzorczej stosuje się analogiczne uregulowania jak wobec członków Zarządu Spółki, powołanych zgodnie z zasadami wskazanymi w § 1 niniejszego Porozumienia.

§2

Okres obowiązywania Porozumienia

1. Główni Akcjonariusze i Środowisko Polonii określają czas trwania Porozumienia na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia jego obowiązywania. Każdy z podmiotów wchodzących w skład Środowiska Polonii może wypowiedzieć Porozumienie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku wypowiedzenia Porozumienia podmiot, który tego dokonał przestaje być stroną Porozumienia i traci wszelkie związane z tym przywileje.

4. Porozumienie wchodzi w życie z ostatnim dniem rundy jesiennej rozgrywek III ligi grupy 1.

5. Rozszerzenie niniejszego Porozumienia na inne podmioty sympatyzujące z Polonią Warszawa wymaga jednomyślnej uprzedniej zgody Środowiska Polonii.

6. W przypadku jeżeli przedstawiciel wskazany przez nowego sygnatariusza Porozumienia będzie miał objąć funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, wówczas analogicznie stosuje się § 1 Porozumienia.

7. Nowego sygnatariusza Porozumienia obejmują także unormowania wskazane w § 2 ust. 1-3 Porozumienia

§3

Zmiana struktury właścicielskiej Polonia Warszawa S.A.

1. Główni Akcjonariusze wyrażają zgodę i akceptują dokonanie sprzedaży swoich akcji na żądanie każdego z podmiotów wchodzących w skład Środowiska Polonii za następujące ceny:

a) 10% wartości nominalnej w sytuacji, gdy pierwsza drużyna piłkarska prowadzona przez Polonię Warszawa S.A. występuje w rozgrywkach III ligi,

b) 25% wartości nominalnej w sytuacji, gdy pierwsza drużyna piłkarska prowadzona przez Polonię Warszawa S.A. występuje w rozgrywkach II ligi,

c) 50% wartości nominalnej w sytuacji, gdy pierwsza drużyna piłkarska prowadzona przez Polonię Warszawa S.A. występuje w rozgrywkach I ligi,

d) 75% wartości nominalnej w sytuacji, gdy pierwsza drużyna piłkarska prowadzona przez Polonię Warszawa S.A. występuje w rozgrywkach Ekstraklasy,

2. Nabycie akcji od Głównych Akcjonariuszy może nastąpić w całości lub partiami.

3. Środowisko Polonii deklaruje dokonanie wspólnego i proporcjonalnego nabycia akcji od Głównych Akcjonariuszy.

4. W przypadku, gdyby którykolwiek z podmiotów wchodzących w skład Środowiska Polonii nie mógł (bez względu na przyczyny) nabyć akcji we własnym imieniu i na swoją rzecz, wówczas przy jednomyślnej uprzedniej zgodzie wszystkich podmiotów ze Środowiska Polonii nabycie akcji będzie mogło zostać dokonane przez podmiot trzeci wskazany przez tego przedstawiciela Środowiska Polonii, który nie mógł samodzielnie zakupić akcji Spółki.

5. Przy zakupie akcji przez podmiot trzeci opisany w § 3 ust. 4 Porozumienia stosuje się zasady wskazane w § 3 Porozumienia.

§4

Przekazanie akademii na rzecz Polonia Warszawa S.A.

1. Główni Akcjonariusze zobowiązują się i wyrażają zgodę, aby akademia piłkarska szkoląca dzieci i młodzież i prowadzona aktualnie przez Polonia Warszawa Sp. z o.o. została nieodpłatnie przekazana na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia Warszawa” w terminie do dnia…

2. Przed przekazaniem akademii piłkarskiej Główni Akcjonariusze zobowiązują się do przedstawienia Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Polonia Warszawa” informacji o ilości adeptów akademii, liczbie złożonych deklaracji, umowach zawartych z m. st. Warszawa oraz Mazowieckim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej.

§5

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do utrzymania treści niniejszego Porozumienia w tajemnicy wobec wszystkich osób trzecich, z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia jego treści przez któregokolwiek z sygnatariuszy, po uzyskaniu zgody co najmniej trzech dalszych podmiotów.

2. W przypadku wygaśnięcia z uwagi na upływ czasu lub rozwiązania niniejszego Porozumienia przez któregokolwiek ze stron lub nie respektowania założeń wskazanych w niniejszym Porozumieniu po jego wejściu w życie, Główni Akcjonariusze zobowiązują się do zwrotu Środowisku Polonii Warszawa równowartości zadłużenia Polonia Warszawa S.A., które zostanie zredukowane w okresie trwania Porozumienia i zarządzania Spółką przez Środowisko Polonii. Zwrot środków na rzecz Środowiska Polonii na rachunek przez nie wskazany nastąpi w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia. Za uprzednią pisemną zgodą Środowiska Polonii zwrot równowartości kwoty zredukowanego zadłużenia będzie również możliwy poprzez przekazanie akcji Spółki przez Głównych Akcjonariuszy W tym przypadku odpowiednio stosuję się § 3 Porozumienia.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane jedynie za zgodą wyrażoną przez wszystkie Strony na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Porozumienie niniejsze sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.

***

Kolejnym chronologicznie pismem, którego treść poznaliśmy była odpowiedź przewodniczącego rady nadzorczej skierowana do środowisk wymienionych jako strony porozumienia.

Szanowny Panie,

Nawiązując do oferty przejęcia w zarządzanie Polonia Warszawa Spółki Akcyjnej, złożonej w dniu 12 listopada 2019 r. Pani Krystynie Bnińskiej-Jędrzejowicz i Panu Lucjanowi Siwczykowi za moim pośrednictwem, uprzejmie proszę o przedstawienie uzupełnienia oferty i projektu porozumienia o następujące informacje i dokumenty:

 1. projekt finansowania działalności spółki na okres do końca 2020 roku, zawierający harmonogram działań, mających istotne znaczenie dla finansowania Spółki, w tym formy i kwoty wprowadzenia środków pieniężnych do Spółki, wraz z określeniem ewentualnego podwyższenia kapitału przez emisję nowych akcji (do uchwalenia na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy w grudniu br.),
 2. plan rozwoju sportowego drużyny seniorów Polonii Warszawa S.A., zakładający awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w perspektywie 5 lat, w tym określenie celów długo i krótkookresowych, których osiągnięcie jest niezbędne do jego realizacji,
 3. projekt lub założenia do projektu umowy ze sponsorem lub inwestorem strategicznym, zapewniający finansowanie Spółki na poziomie wystarczającym do spłacenia zobowiązań spółki wymagalnych i przyszłych (wynagrodzenia i pochodne, korzystanie z obiektów, media itp., spłata zobowiązań wobec Miasta),
 4. dane sponsora lub inwestora strategicznego, które zostaną przedstawione Wiceprezydentowi m.st. Warszawy dla uwiarygodnienia wykonalności pkt 1 i 2.

Wymienione wyżej uzupełnienie oferty jest niezbędne dla oceny przez głównych akcjonariuszy wiarygodności finansowej oferty, a jednocześnie jest zbiorem wymagań, które Polonia Warszawa S.A. powinna spełnić i przedstawić w najbliższym czasie Wiceprezydentowi m.st. Warszawy w odpowiedzi na przedstawione przez Wiceprezydenta m.st. Warszawy wezwanie do spełnienia przez Spółkę warunków, od których uzależnione będzie podjęcie przez Miasto zawieszonej realizacji projektu budowy stadionu i innych obiektów przy ulicy Konwiktorskiej.

Wobec złożonej przez Pana oferty przejęcia w zarządzanie Polonii Warszawa S.A. byłoby wskazane, żeby współtwórcą wystąpienia w tej sprawie przez Spółkę był przyszły podmiot v zarządzający Spółką i jednocześnie przyszły nabywca kontrolnego pakietu akcji Spółki (w porozumieniu z wybranym przez niego sponsorem lub inwestorem strategicznym). Uzupełnienie oferty powinno zostać przedstawione głównym akcjonariuszom jako adresatom oferty oraz Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki do wiadomości i ewentualnego

wykorzystania pod warunkiem zawarcia porozumienia w sprawie przejęcia w zarządzanie – z zachowaniem poufności negocjacji i tajemnicy wszelkich udostępnionych informacji lub dokumentów.

Jestem przekonany, że opracowania i dokumenty, składające się na uzupełnienie Pana oferty, zostały przygotowane i uzgodnione przez reprezentowane przez Pana stowarzyszenia przed złożeniem oferty przejęcia Polonii Warszawa S.A. w zarządzanie.

Negocjacje w przedmiocie zawarcia porozumienia, którego projekt został przez Pana przedstawiony, adresaci oferty podejmą niezwłocznie po uzupełnieniu oferty. Negocjacje powinny zakończyć się zawarciem porozumienia w terminie do końca listopada br.

Uprzejmie proszę o przedstawienie odpowiednich pełnomocnictw stowarzyszeń, które Pan reprezentuje, do złożenia w ich imieniu oferty, zawierających ewentualne upoważnienie do negocjacji lub zawarcia porozumienia.

***

Tuż przed publikacją oświadczenia rady nadzorczej otrzymaliśmy od SKSPW tekst odpowiedzi na powyższą odpowiedź mecenasa Czarnoty.

W odniesieniu do Pańskiego pisma z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie oferty, informujemy co następuje. Po pierwsze wbrew Pana twierdzeniu oferta została skierowana na Pana ręce jedynie jako pełnomocnika pani Krystyny Bnińskiej-Jędrzejowicz. Pan Lucjan Siwczyk został przez nas poinformowany o treści oferty w odrębnej korespondencji.

Co do samego meritum Pańskiego pisma to pragniemy poinformować jak poniżej:

 1. Co do kwestii projektu finansowania spółki na okres do końca roku 2020, to informacja ta zostanie Państwu udzielona dopiero po umożliwieniu oferentom przeprowadzenia audytu prawnego i finansowego spółki, gdyż tylko w ten sposób możemy zweryfikować dzisiejszy stan spółki a tym samym perspektywy jej rozwoju. Oczywiście taki audyt zostałby przeprowadzony po podpisaniu stosownej umowy o poufności.
 2. Co do kwestii planu rozwoju sportowego to jest on także zależny od kondycji finansowej spółki a zatem informacja ta może być Państwu udzielona także dopiero po przeprowadzeniu audytu.
 3. Co do projektu umowy ze sponsorem i wskazania danych potencjalnego sponsora lub inwestora strategicznego to udzielenie takiej informacji jest przedwczesne i może być ona ewentualnie udzielona także po przeprowadzeniu audytu i podpisaniu umowy o poufności. Niemniej jednak informuję, że nasza oferta dotyczy przejęcia klubu w zarządzanie przez oferentów a nie pozyskania sponsora strategicznego czy też inwestora.
  Mając na uwadze powyższe, po podpisaniu umowy o poufności i pozytywnym przeprowadzeniu audytu oferenci są gotowi przedstawić odpowiedzi na zadane pytania i przejść do negocjacji w zakresie zawarcia ewentualnej umowy. Z całą pewnością przeprowadzenie audytu wraz ze sporządzeniem sprawozdania z jego wykonania to okres co najmniej jednego miesiąca, a zatem w przypadku zgody na audyt odpowiedzi na zadane pytania można byłoby się spodziewać nie wcześniej niż pod koniec miesiąca grudnia 2019 roku, nie jest zatem możliwe zawarcie porozumienia we wspomnianym przez Pana terminie do końca listopada 2019 roku.

Poza powyższym, w odniesieniu do dalszej treści pisma zwracamy uwagę, że na dzień dzisiejszy oferenci nie zarządzają spółką a zatem oczekiwanie przez Państwa na informacje związane z wezwaniem Miasta St. Warszawy jest zdecydowanie przedwczesne. Poza powyższym zwracamy uwagę, że oferenci są gotowi przejąć zarządzanie klubem dla dobra Klubu bez żadnych warunków wstępnych.

Co do kwestii ustaleń dotyczących ewentualnego porozumienia, to jak wskazywaliśmy wcześniej w kwestii tej jest pożądana poufność i z tego też powodu nie wyrażamy zgody na poruszanie tej sprawy na posiedzeniu rady nadzorczej gdyż oferta nie została skierowana do spółki a do udziałowców tej spółki i przedstawianie szczegółów oferty w gronie osób trzecich nie jest pożądane. Jednocześnie informuję, że niniejszym pismem reprezentuję wszystkich oferentów, jednak podpisy reprezentantów każdego ze stowarzyszeń zostaną złożone dopiero w umowie o poufności i potem dalszych dokumentach. Niemniej jednak, w przypadku jakichkolwiek spotkań oczekujemy na to, że zostaną na nie zaproszeni wszyscy oferenci, bądź też spotkania będą miały miejsce z udziałem naszego pełnomocnika.

Źródło: własne / Polonia Warszawa S.A.

Author: Kwikster

Barwy moro, ciemny kaptur, Kwik to dziwny bywa stwór, o swej Polonii marzy dzień i noc i w Gwiezdnych Wojen wierzy moc [wierszyk z czasów ogólniaka... niezmiennie na czasie ;)]

14 thoughts on “Poznaliśmy treść porozumienia zaproponowanego Spółce

 1. Widząc odpowiedź pana mecenasa Czarnoty niestety bardzo się obawiam, że oprócz zamieszania nic z tej transakcji nie wyjdzie. Pan Czarnota stawia warunki, których środowisko nie spełni.
  Bardzo ważnym punktem proponowanego porozumienia jest ujednolicenie środowiska i struktur. Skutkować to będzie choćby tym, że w klasyfikacji PJS duża grupa obecnych piłkarzy będzie liczona podwójnie. To z kolei przełoży się na konkretne środki – wygrają klasyfikację i zgarną 400 tysięcy. Plus 500 tysięcy z miasta, 90 tysięcy ze spółki miejskiej, plus ok. 300 tysięcy z biletów – można zaczynać stawać na nogach. Oczywiście niestety są długi …

 2. Z tego co zrozumiałem to jedyną przesłanką jak się okazało farsy jest przejęcie Polonii Warszawa przez MKS i wsadzenie na stołek prezesowski Olczaka. Jeżeli się mylę proszę mnie wyprowadzić z błędu.

  1. Osobiste animozje @Mario1976 ściągają ten klub ku upadłości. Na naszych swarach korzysta tylko Legia, która umacnia swoją pozycję w Warszawie.

   Innych propozycji na razie nie ma, a co najciekawsze im dłużej puszycie się za przeszłość zabieracie sobie nadzieję na przyszłość 🙁

  2. Nie mam nic osobistego do Olczaka, za to mam olbrzymie pretensje do działania na niekorzyść Polonii od dawien dawna. Wypychał i wypycha (bardziej może powinno się to nazwać handlem) co zdolniejszych chłopaków do innych klubów. Nigdy nie umiał porozumieć się z żadnym prezesem Polonii. Dla mnie nie ma Polonii w sercu a tylko brzęk kasy.

 3. Niewiele zatem z tej układanki zrozumiałeś.
  Na początek – nie nazywaj tego farsą. bo jest to próba ratowania egzystencji naszej Polonii. Możesz nazwać to farsą jeśli przeprowadzisz to lepiej. Lub w ogóle. Póki co nie oferujesz niczego.
  MKS nie przejmie Polonii, tylko jako jeden z czterech podmiotów w myśl oferty będzie przez pięć lat zarządzał spółką akcyjną mając jedno miejsce w czteroosobowym zarządzie.
  Czy prezesem będzie Pan Olczak ? Lub jak piszesz będzie on wsadzony na stołek prezesa ? Pomijając głupawy styl formułowania myśli odpowiem Tobie poważniej – pan Olczak jest jednym z trzech ( mimo czterech podmiotów ) liderów, twarzy, możliwych chętnych do pociągnięcia tego przedsięwzięcia. I to moim zdaniem trzecim w kolejności, mającym jednak nie do końca dobry odbiór wśród społeczności i wiedzę, czym ten stołek śmierdzi. Dlatego też chyba sam do tego nie prze.
  I jeszcze na koniec – nie ma przejęcia Polonii. Na stole leży oferta zarządzania spółką w połączeniu z prawem wykupu akcji należących do dwóch decyzyjnych akcjonariuszy na ściśle określonych warunkach.

  1. Nie uważałem tego za farsę dopóki nie dowiedziałem się kto za tym wszystkim stoi i nie chodzi mi o Popielarza. W dodatku chęć przejęcia Akademii Polonii Warszawa przez MKS potwierdziło to o czym już dawno pisałem. Olczak nie poprzestanie w jątrzeniu dopóki nie będzie mógł porządzić w Polonii. Nigdy nie było ze strony MKS-u dobrej woli.

 4. Olo ujoles to zrozumiale dla mnie przynajmniej
  A czepianie sie kogokolwoliek Olczaka czy kogos innego to wogle dla mnie jest nizrozumiale w zaistnialej sytuacji…to wolicie zginac aby Olczak tylko niezadzil….sorry panowie ale dla mnie to jest robienie pod gorke na zecz Poloni jako calego
  Klubu …..ja osobiscie ciesze sie ze sie wogle zebrala jakas grupa zeby ratowac Polonie bo jestesmy nad przepascia i marudzenie na tej wysokosci moze nasz wszystkich drogo kosztowac….czekam z niecierpliwoscia na nowe wiadomosci.

  1. Kamyk tak szczerze wskaż kiedy i na jakiej płaszczyźnie MKS współpracował. Polonią?

 5. Mario
  Moze ja odbieram inaczej bo dlugo jusz mieszkam za granica ale jak przyjezdzam do Warszawy to chodze na mecze i Poloni i Mks i slysze jak mlode chlopaki z Mks po wygranym meczu nie krzycza Mks tylko Polonia Polonia ….
  I na chlopakow z Mks napadaja bandyci z l3…i sam jusz niewiem czy to dobrze ze jest Mks czy zle ale niechcialbym zeby mlode chlopaki byli dzis na poziomie sportowym jaki dzis prezentuje pierwszy zespol czy grupy mlodziezowe spolki…..
  Nierubmy podzialow i zyjmy nadzieja ze jest szansa …..bo bez tej szansy niewiem czy na wiosne wogle by grala Polonia…
  Kiedys napisalem ze sport w Polsce jest skorupowany i polityczny i zeby przetrwac trzeba miec skore z krokodyla i tam niema ludzi z czystymi rekoma …..ale Polonia pod nazwa Mks mimo tez duzych trudnosci z baza i nie tylko trzyma poziom sportowy na odpowiednim poziomie i chwala im za to …milo mi bylo byc na derbach Warszawy u 17 na sahaze jak Mks pogonil Legie ….

 6. Po pierwsze nie rozumiem dlaczego ujawnia się treść dokumentów, w których jest mowa o poufności. Może rządzić, ktoś inny, nie wykupując akcji lub wykupując je o różnej cenie w zależności od stopnia rozgrywek, na którym gra seniorską Polonia. W dalszym ciągu, nie wiem skąd dalej będą pieniądze na bieżącą działalność i spłatę długów, które jeszcze nie są duża ale za chwilę urosną.
  Członkowie Porozumienia wybiorą Zarząd i Prezesa.
  Jest to niewątpliwie jakiś krok w przód w celu przełamania impasu na linii spółka – kibice. Nie spierajmy się teraz o personalia bo i tak to niczemu nie pomoże.
  Ja tylko chcę jako kibic widzieć, że kupując karnet, cegiełkę 50 zł, piwo czy kiełbasę na meczu (bo mnie nie stać wywalić jednorazowo np 1000 zł na akcję spółki) wiedzieć że te pieniądze nie idą na marne, że wreszcie powstanie zrównoważony budżet (skromny ) ale BEZ DŁUGÓW , Wówczas jakoś można rozmawiać z Ratuszem i sprawa stadionu wróci.
  Zacznijmy do podstaw i normalności o potem śnijmy o Wielkiej Polonii.

 7. Olo dzięki za wyjaśnienie w trzech zdaniach o co w tym galimatiasie prawnym chodzi. Sam skończyłem prawo 25 lat temu i uważam, że za dużo prawa i przepisów to jednak szkodzi zdrowemu rozsądkowi. Za chwilę napiszemy Ustawę w sprawie jak oddychać.

 8. Mario – ja też nie jestem fanem MKS-u, a pana Olczaka w szczególności. Pamiętam jak pomógł organizacyjnie wystartować w IV lidze i pamiętam jak potem wydawało się mu / im, że przejmą Polonię. Byli za krótcy. A Pan Olczak oglądał mecze z poziomu tunelu.
  Jednak jest on Polonistą, MKS jest Polonią i trzeba zewrzeć szyki. Tym bardziej, że MKS jest tylko jednym z czterech podmiotów – ma więc tylko 25% głosów w przyszłym zarządzie.

  Mario – nie Pan Olczak i MKS jest problemem. Barierą dla porozumienia jest Pan Czarnota reprezentujący Panów Siwczyka i Jędrzejowicza. O ile ci drudzy pewnie by jakoś z twarzą chcieli wyjść to mecenas będzie to ubierał w zabezpieczające paragrafy, które w pewnym momencie staną się barierą nie do przejścia dla naszego środowiska. Już zaczął – pokażcie mnie waszego sponsora, pokażcie wasz plan budżetowy na 2020-ty rok, pokażcie skąd chcecie wziąć pieniądze na zabawę, skoro my nie dajemy rady.
  Dodam od siebie, ( a jeszcze tego pan Czarnota nie powiedział ) że może on chcieć zablokować sprzedaż akcji przez dwóch głównych udziałowców w III lidze za 10 % ich wartości nominalnej i czekać do II ligi, a może nawet pierwszej – a wtedy będą kosztować wielokrotnie więcej. Może też chcieć szukać swojego kupca poza naszą ofertą. Naszym plusem jest to, że umowa o zarządzanie ma trwać 5 lat i nie może być przez nich zerwana.
  I na koniec – nie mylmy umowy o zarządzanie spółką od jej fragmentu dotyczącego kupna / sprzedaży akcji. To dwie odrębne rzeczy.

Dodaj komentarz